Všeobecné podmínky a přihláška

Přihláška

Všeobecné podmínky (2)

 

PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU A VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní vztah mezi Učíme srdcem a studentem vzniká na základě vyplnění přihlášky k individuální výuce/kurzu (formulář je ke stažení na webu www.ucimesrdcem.cz). Student může od přihlášení k výuce/kurzu odstoupit písemnou formou nebo formou emailu do uplynutí lhůty pro řádné zaplacení uvedené v bodě II.,  této smlouvy. Případ odstoupení po řádném zaplacení kurzovného je upraveno v bodě III. (Storno podmínky).

PLATBA

 1. Platba za výuku nebo kurzovné je hrazena na základě obdržení Faktury. Fakturu je možné hradit převodem z účtu. Číslo účtu je vždy součástí zaslané faktury. Variabilní symbol platby je číslo faktury. Faktura má splatnost 10 dní od vystavení. Možná je také platba v hotovosti.
 2. Kurzovné pro dospělé, i kroužky pro děti, je splatné před zahájením kurzu.
 3. Za individuální hodiny a hodiny ve dvojicích je faktura vystavena zpětně za jeden kalendářní měsíc. Strany se mohou dohodnout i jinak, např. je možné předplatit určitý počet hodin předem.
 4. Dostane-li se student při plnění závazků z objednávky do prodlení, může po něm být požadován úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den z prodlení.

STORNO PODMÍNKY 

Podmínky pro stornování zařazení do kurzu jsou následující:

 1. Individuální výuku nebo zařazení do kurzu je možné stornovat pouze písemnou formou nebo formou emailu.
 2. Stornování zařazení do kurzu méně jak 10 dní před jeho zahájením – storno poplatek: 50% kurzovného.
 3. Stornování zařazení do kurzu po zahájení výuky – storno poplatek: 75% kurzovného.
 4. Vyhrazujeme si právo zrušit skupinku s počtem studentů nižším než 3 a nabídnout studentovi možnost pokračovat s jinou skupinou na stejné vědomostní úrovni pokud tato skupina existuje či navýšit cenu stávajícího kurzu, pokud s tím souhlasí všichni zúčastnění studenti.
 5. V případě zrušení kurzu nebo jeho části ze strany Učíme srdcem, vzniká studentovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného. Dojde-li k jakékoli organizační změně kurzu nebo k jeho zrušení či ke změnám v individuální výuce, bude student neprodleně informován.
 6. V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku studenta převedena na jeho účet do 14 dnů.
 7. Storno podmínky a poplatky se vztahují pro případy, kdy byla poskytnuta studentovi možnost zúčastnit se jazykového kurzu podle požadavků uvedených v přihlášce.

 

ZMEŠKANÉ HODINY

 1. U skupinové výuky v kurzu, není za neomluvenou neúčast studenta ve výuce (méně jak 24 hodin před výukou) poskytována žádná finanční ani jiná kompenzace. V případě omluvy z důvodu nemoci (po předložení lékařského potvrzení/lékařské zprávy) či jiného závažného důvodu je možné nahradit si hodinu v jiném kurzu – možné náhradní termíny nabídne lektor dle aktuálního rozvrhu.
 2. V odůvodněném závažném případě (např. dlouhodobá absence na kurzu na základě předloženého lékařského potvrzení) může být poskytnuta finanční kompenzace (poměrná část kurzovného) nebo může být nabídnuta náhrada zmeškaných hodin v jiné skupině.
 3. Pokud dojde ke zrušení výuky ze strany Učíme srdcem, bude studentovi poskytnut náhradní termín.
 4. Pokud dojde ke zrušení individuální výuky ze studentovy strany méně než 24 hod. před zahájením výuky, považuje se hodina za odučenou a je fakturována studentovi v plné výši. V případě pozdní omluvy z důvodu nemoci nebude po předložení lékařského potvrzení/lékařské zprávy hodina účtována.

VÝUKA

Výuka probíhá vždy v řádně dohodnutém termínu. Výuka se nekoná o státních svátcích. O případných změnách v harmonogramu (např. o konání či nekonání výuky v období školních prázdnin) bude rozhodnuto s přihlédnutím na zájem většiny studentů ve skupině a na základě dohody s lektorem v daném kurzu. Studenti budou o této změně včas informováni.

PŘISTOUPENÍ DO KURZU A JEHO ZMĚNA

V případě, že student přistoupí do již probíhajícího kurzu, má nárok na slevu z kurzovného (poměrnou část). Studentovi může být umožněno přestoupení z kurzu do takového kurzu, který svou úrovní lépe odpovídá úrovni znalostí studenta (z vlastní vůle studenta nebo na doporučení lektora) v případě, že tento přestup bude možný z kapacitních důvodů. V případě přestupu do kurzu s vyšší cenou kurzovného je student povinen uhradit cenový rozdíl, a to poměrnou část tohoto rozdílu vzhledem ke zbývajícímu počtu výukových bloků v daném pololetí. V případě přestupu do kurzu s nižší cenou kurzovného nemá student nárok na vrácení rozdílu v ceně kurzovného.

ZMĚNY ZE STRANY UČÍME SRDCEM

 1. Vyhrazujeme si právo na změnu lektora v kurzu. Rovněž si vyhrazujeme právo z vážných důvodů zrušit kurz v jeho průběhu. V takovém případě má student nárok na vrácení kurzovného za výukové bloky, které se neuskuteční.
 2. Lektor kurzu je oprávněn výuku v jednotlivém dnu zrušit bez náhrady, jestliže se ani jeden ze studentů nedostaví bez řádné omluvy do 15ti minut po zahájení výuky.
 3. Pokud je výuka v kurzu nebo individuální výuka zrušena z naší strany z důvodu, že lektor z vážných důvodů nemůže být přítomen na výuce, zajistíme v den kurzu nebo v nejbližším možném termínu odpovídající náhradu.

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

Student výslovně bere na vědomí, že jakékoliv materiály poskytnuté ze strany Učíme srdcem, jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Za tímto účelem se student výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by, bez předcházejícího souhlasu oprávněné osoby, zasahoval do těchto práv a to především vyhotovením rozmnožením (kopií) materiálu, pro jinou než osobní potřebu.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy uzavřené se studentem a zrušit bez náhrady účast studenta v kurzu a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců a pedagogů Jazykové školy, nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.
 2. Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v případě nenaplnění kapacity kurzu (min. 3 studenti) a to v tom případě, že kurz se stejnou úrovní není otevřen nebo je jeho kapacita již plně obsazena.
 3. Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy i v případě, že student neuhradí dohodnuté kurzovné ve lhůtě jeho splatnosti.
 4. Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy i v případě, že student neuhradí dlužnou částku za individuální výuku do 30ti dní ode dne vystavení faktury.
 5. Smluvní vztah v případě konání kurzu zaniká ukončením kurzu. Smluvní vztah v případě individuální výuky se ukončí po dohodě, písemnou formou.

 

SOUHLAS S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI

Souhlas s obchodními podmínkami nabývá platnosti v případě podání závazné přihlášky.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 1. Prohlašujeme, že všechny studentem poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovány pouze pro účely poskytované služby, zavazujeme se nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
 2. Student podáním přihlášky prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasí se zpracováním veškerých svých osobních údajů uvedených v přihlášce, které poskytl Učíme srdcem, za účelem uzavření smluvního vztahu a pro marketingové účely Učíme srdcem. Dále po nezbytnou dobu od ukončení smluvního vztahu a to pouze za účelem archivace vystavených faktur.
 3. K osobním údajům mají přístup a zpracovávají je následující osoby: Mgr. Vendula Chrbjátová IČ 01795147, Mgr. Irena Lněničková IČ 05586674 a dále externí zpracovatel.